waapa 22 class group shots 9-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 18-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 29-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 35-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 45-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 54-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 59-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 61-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 68-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 75-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 90-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 91-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 93-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 97-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 100-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 103-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 107-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 112-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 121-(WEB ONLY)waapa 22 class group shots 126-(WEB ONLY)